MILJØ - YDRE OG INDRE


THERMOLOGICA PRINCIPPET OVERHOLDER DE NYE KRAV VEDRØRENDE CO2-EMISSIONER, GIVER DET PERFEKTE INDEKLIMA OG KOSTER IKKE EKSTRA


Ved opførsel af bygninger efter ThermoLogica princippet bliver der taget hensyn til miljøet både ved valg og produktion af materialer og ved den daglige drift af huset.


Ydre miljø

Produktionen af stålplader kræver mindre energi end f.eks. mursten, beton og centralvarmeanlæg ( 50%). Der er i dag også store muligheder for genbrug, idet store mængder stål venter, i form af ophuggede skibe, på at blive genbrugt.

Stålpladerne er efter opsætning og en påført katodisk beskyttelse et "rent" produkt, der ikke forårsager nogen form for forurening. Stål er et kendt produkt, der ikke giver ubehagelige overraskelser.

Stål er formvenligt, dvs. det kan efter arkitektens og ingeniørens ønsker skræddersys og leveres i færdige mål, hvilket medfører, at der ikke forekommer byggeaffald ved selve opførslen. Da pladerne placeres i gravede render, hvorefter jorden lægges tilbage og komprimeres, er der ingen overskudsjord, der skal transporteres væk, medmindre huset skal forsynes med kælder

Huset kan rives ned, når det ønskes ved at fjerne de indvendige materialer og trække stålpladerne op. Disse kan derefter genbruges. Stålets levetid afhænger af offeranoderne, der kan udskiftes.


Fugtighed

Der forekommer ikke udskillelse af fugtighed fra stål, som tilfældet er ved mursten og beton. Bygningen er straks efter opsætningen et tørt byggeri, der ikke kræver installationer til fjernelse af fugt.


Inde miljø

Huse bygget efter ThermoLogica princippet er velisolerede, energivenlige og tætte. Indeklimaet er sikret ved et tvunget luftskifte.

Dårligt indeklima i tætte huse forårsages ofte af en høj luftfugtighed, idet beboerne hver dag udskiller adskillige liter vand i form af vanddampe. Fjernes denne fugt ikke, vil luftfugtigheden stige og give bedre levebetingelser for bl.a. skimmel-svampe og husstøvmider, som begge er meget allergifremkaldende.

Udover at reducere luftfugtigheden, og dermed antallet af husstøvmider og skimmelsvampe, vil et tvunget luftskifte også fjerne støv, tobaksrøg, køkkenlugt og andre kendte irritamenter.

I ThermoLogica - huset er det tvungne konstante luftskifte til fulde under kontrol, og specielt luftfugtigheden holdes fast, så den relative luftfugtighed ligger på mellem 45% og 50%.

Indeklimaet føles "neutral" og forskellen mellem temperaturen ved gulv og ved loft overstiger ikke 1 oC.


Elektromagnetisk felt

ThermoLogica konceptet inkluderer tvungen luftskifte og et byggeprincip, der ikke før er set.


Med stålplader I de ydre vægge og et stålnet I isolations laget I loftet dannes der Faraday's bur. Begrebet er vel kendt inden for fysikken.

Universitetet i Aalborg afprøvede huset og konstaterede:

De målte magnetfelter i ThermoLogica huset er mindre end i andre sammenlignelige huse. For de statiske felter er reduktionen af størrelsesordnen 20-30%. For de variable er det nok tilsvarende, men her er der stor usikkerhed på de målinger, der sammenlignes med. Det er sandsynligt, at mennesker påvirkes af disse felter, specielt kombinationen af statiske og varierende magnetfelter.

Prøverne indikerede ligeledes, at magnetfelterne inde I huset er meget stabile.

Den negative effekt, det elektromagnetiske felt kan have på menneskers helbred har været debateret i lang tid. Kræft, Parkinson's syge, Alzheimer og astma har været nævnt. Den reducerede indflydelse fra det elektromagnetiske felt kan være årsagen til at så mange personer har udtrykt sig positivt over indeklimaet i ThermoLogica huset.

Det skal understreges at personer, der opholder sig kun noget af tiden i huset har glæde af forholdene. De personer, der har opholdt sig i prøvehuset har haft job, der skulle passes og har i det hele taget levet et almindeligt inde- og udendørs liv og er alligevel blevet medicinfri i den periode, de boede i huset.

En fortegnelse af sygdomme, der påvirkes positivt, er udarbejdet på grundlag af egne erfaringer, oplysninger fra Astma- og Allergiforeningen og professor J. Novak, Praha, Tjekkiet.

 • astma, generel
 • allergi, generel
 • støvmideallergi
 • nældefeber
 • Quincke's oedem
 • lyseksem
 • astmatisk bronkitis
 • allergiske hudsygdomme
 • allergisk øjenkatar
 • pollenallergi
 • allergisk nervebetændelse
 • allergisk snue


Beskyttelse mod pollen sker ved indsættelse af et filter ved luftindtaget på varmeveksleren.


Ion tæthed

Danmark's Tekniske Universitet (D.T.U.) har målt ion tætheden i prøvehuset og har målt den til at være væsentlig forskellig fra andre boliger.

Dette kan skyldes den elektroniske neutralisering, som er forårsaget af den katodiske beskyttelse.


Reduktion af CO2 -emission

EU-direktivet, der skærper miljøkravene væsentligt, vil givetvis betyde en række store investeringer på miljøområdet. Der vil blive stillet større krav med hensyn til forureningen fra kraftværker, produktionsvirksomheder og fra anden bebyggelse

70% af energibehovet i Europa ligger - totalt set - i byerne. Effektiv og miljøvenlig udnyttelse af energi til boligopvarmning diskuteres konstant i dagspressen. Den samlede CO2 - emission skal i Danmark reduceres med 20% inden år 2005. Hvorfor overhovedet bruge ekstra energi til opvarmning? Det har vist sig muligt i prøvehuset, hvor adskillige familier har boet. NESA har fulgt energiforbruget til boligopvarmning, der er registreret på en separat måler. Der er ikke brugt energi til boligopvarmning, idet det tvungne luftskifte, den gode isolering og udnyttelsen af "gratisvarmen" har været tilstrækkelig til at holde en komfortabel temperatur.

Opvarmning af boliger og brugsvand forårsager omkring 45% af den totale CO2-emission i Danmark.


Radon

Det er dyrt og kostbart at beskyttet boligerne mod nedefra kommende gasser, dvs gasser fra undergrunden, bl.a. radon.

Forsøg med plastikunderlag af forskellig slags har været afprøvet; men risikoen for revnedannelsen i plastikken er stor ved differenssætninger. Ligeledes svigter de svejste sømme ofte.

ThermoLogica huset er tæt, og dette kan også her udnyttes positivt. Det er meget enkelt at skabe et svagt

overtryk inde i huset, idet der sættes mere tryk på indblæsningen end på udsugningen. Der var om end meget lidt radon i prøvehuset i Espergærde.

Radon stiger op gennem undergrunden med et tryk på omkring 5 Pa. Ved at skabe et overtryk på 10 Pa, hvilket ikke kan mærkes, kan radon'en holdes nede.

Risø Forskningscenter foretog undersøgelsen. Resultaterne måles i bequerel/m3 . Der blev målt før der blev påsat overtryk og efter.

Følgende blev noteret:

Gennemsnitlig radonkoncentration(Bq/m3):

Før Efter
Stue 36 10
Soveværelse 25 10

Til sammenligning kan nævnes, at en landsomfattende undersøgelse har vist, at den gennemsnitlige radonkoncentration i danske enfamiliehuse er ca. 70 Bq/m3. Der er ikke fastsat grænseværdier for radon i boliger i Danmark, men ifølge internationale anbefalinger bør man overveje at reducere radonkoncentrationen, hvis den overstiger 200 Bq/m3.


Tobakrøg

Til stor overraskelse for ikke rygere, bemærkede de at tobaksrøg ikke føltes i prøvehuset i Espergærde til trods for at der under mange pressemøder blev røget.

Dette er et direkte resultat af den konstante udskiftning af indeluften. Ved den konstante udskiftning, der kører på et meget lavt niveau føles indeklimaet hele tiden behageligt og frisk.

Det er en vanesag at stole på dette, idet vi ofte er tilbøjelige til at skulle lufte ud i en kort periode for derefter hele tiden at gå med lukkede vinduer, indtil det igen bliver uudholdeligt. Hvorfor ikke have konstant frisk luft?