TEKNISKE DATA RESULTAT AF UNDERSØGELSER


THERMOLOGICA-HUSET HAR VÆRET UNDERKASTET MANGE UNDERSØGELSER OG FORSØG. HUSETS SPECIELLE KARAKTER HAR NØDVENDIGGJORT DETTE.


"Gratisvarme"

Tilskudsvarmen ("gratisvarmen") defineres som husholdningsforbruget, der under en eller anden form ender som varme plus den varme, de personer, der opholder sig i huset, udsender.

En gennemsnitsfamilie forbruger 5 to 7 000 kWh om året, udover den ovennævnte tilskudsvarme. Det årlige energiforbruget til varmt brugsvand er ca. 2 200 kWh.


Stålets temperatur

Bygge og Miljøteknik A/S foretog i februar 1994 målinger ved huset, hvorved udetemperaturen og stålets temperatur blev sammenlignet ved lave udetemperatur-værdier. Resultatet er vist i nedenstående diagram. Stålets temperatur ligger over udetemperaturen (afstanden mellem den blå linie og de røde punkter), hvilket alene skyldes stålets varmeledningsevne.

Diagram 1: Temperatur forløb i C

Note: Stålpladetemperatur er altid over 0 C.

I en udtalelse fra Laboratoriet for Varmeisolering (DTU) lyder det:

"Beregningerne viste: at stålpladerne om vinteren i væggenes ydre overflade holder en overtemperatur (i forhold til den samme væg uden stålplader) og derved mindsker varmetabet gennem ydervæggene. Denne effekt er mest markant på de specielt kolde dage."

I december 1996 and januar 1997 stod den midterste lejlighed (110 m2) i bygningen I Ballerup tom. Der blev sat radiatorer i hvert rum og termostaten sat til 23 C. I denne periode var gennemsnitsforbruget til opvarmning til nævnte temperatur i snit 165 W. Det vil sige at tre 60 W elpærer vil være nok til at opvarme lejligheden.

Figur 1: Plan af en etage med to lejligheder i Ballerup

Varmereservoir

Første år efter byggeriet bliver en del varmeenergien akkumuleret under huset og danner derefter et reservoir, der med tiden bliver mere og mere effektivt.

Denne akkumulering betyder også at temperatur-forskellen mellem gulv og loft normalt er under 1 C.

Dette resulterer I en komfortable indetemperatur som er til gavn for børn, der leger på gulvet.


Reservoirets høje temperatur er også forårsaget af den kendsgerning at frosten om vinteren ikke kan trænge ind under huset, hvilket er tilfældet med betonfundamenter.


Isoleringen

Den kraftige isolering sikrer et minimal varmetab. 400 mm isolering virker meget, men da stålplader som bærende konstruktion er relativt tynde bliver den samlede vægtykkelse bliver af almindelig dimension så ydervæggen virker ikke specielt bred.


Akustiske forhold

Laboratoriet for Akustik på Danmarks Tekniske Højskole foretog i oktober 1992 målinger vedrørende akustiske forhold. Målingerne omfattede lydisolation og efterklangstid.

ad. Lydisolation. Simultan registrering af lydtrykniveau i en position i spisekøkkenet og i en position udenfor - midt mellem huset og den syd for liggende vej.

Til analysen valgtes et forbikørende tog på den nærliggende Kystbane. Baggrundsstøjen lå overalt 10 dB under de målte værdier. Differencen på ca. 43 dB mellem A-vægtede lydtrykniveau ude og inde er noget større end for et dansk gennemsnitshus. Dette skyldes det relativt lille vinduesareal og facadekonstruktionen, som i sig selv må forventes at have en meget høj lydisolation.

ad. Efterklangstid. For at kunne beskrive opholdsstuens akustiske egenskaber blev der foretaget en måling af efterklangstiden i tre forskellige kilde- og mikrofonpositioner. Der var meget lille afvigelse mellem positionerne, og middelværdien af efterklangstiden T(20). Mellem 80 Hz og 5 kHz ligger efterklangstiden på 0,5 s ± 0,1 s, og der er således tale om et meget jævnt frekvensforløb. Både størrelse og frekvensforløb kan betegnes som gunstig.

Målinger af støvmideforekomster

Diagnoselaboratoriet ALK foretog i januar 1993 undersøgelser vedrørende støvmideforekomsten i ThermoLogica - huset. Indholdet af allergener er bestemt immunkemisk med monoklonale antistoffer og opgives som nanogram majorallergen/gram støv.

På basis af 6000 støvprøveanalyser er følgende kontamineringsgrader fastlagt:

Kontam.grd.

0 0 - 500 ingen/lav
1 501- 6000 lav/middel
2 6001- 48000 middel/høj
3 48001- 384000 høj
4 384001- meget høj

Der blev overalt i huset målt værdier, der svarede til en kontamineringsgrad på 0, nemlig:

Stue 114 NG/G
Soveværelse 0 NG/G
Seng/madras 8 NG/G

Resultatet af disse undersøgelser viste, at der ikke fandtes støvmider i huset, da de målte små værdier i stue og seng skyldtes målemetoden.

Målingerne foretages på støvmidernes ekskrementer; hvilket betyder, at der i udefra indbragte stoffer, tæpper o. lign. med støvmider, i en periode vil være ekskrementer at måle, selvom støvmiderne er døde.

Samtidig med ovennævnte undersøgelser blev forekomsten af eventuelle mikrosvampe målt.

Der blev fundet værdier svarende til en trediedel af normalt forekommende i parcelhuse. Det var kun i badeværelset, der blev fundet mikrosvamp.

Alle øvrige rum vist nul.


Patient HH's ophold i ThermoLogica - huset

Der har i eksperimentalhuset boet i alt 24 personer, der har haft allergi og astma symptomer.

Efterfølgende beskrives et typisk forløb, hvoraf der findes talrige.

Patienten var i optimal medicinsk behandling. Der havde været gentagne hospitalsindlæggelser. Patienten havde invaliderende symptomer i form af næseblødninger, tilstoppethed, nysen og åndenød, som bevirkede, at patienten ofte måtte sidde op og sove om natten.

Daglig medicinforbrug p.gr. af astma og støvmideallergi var inden indflytning i ThermoLogica - huset:

- 2 gange 2 pust à 0,4 mg Becotide
- 2 gange 2 pust à 0,1 mg Rhinocort Aqua
- 20 gange 0,4 mg Ventoline
- 2 gange 8 mg Volmax
- 2 gange 60 mg Tildamex
- 12 gange 200 mg Lomudal

Forbrug ved anfald:

- 7,5 mg Bricanyl
- 0,5 mg Bricanyl-injektion
- 2 mg Tavegyl-injektion

Allerede efter 2 ugers ophold i ThermoLogica-huset konstateredes en væsentlig forbedring.

Sygdomssymptomer efter at have boet i huset i 3½ måned:

- Ingen natlige opvågninger, ingen astmaanfald og ingen andre symptomer.

HH blev erklæret medicinfri ved opholdets afslutning, af den tilsynsførende fra Amtssygehuset i Gentofte efter at have boet i huset i 5 måneder. Peakflow blev målt før og under opholdet:

Peakflow-måling af rask kvinde: 450 - 500

Peakflow-måling af HH:
(a) inden indflytning: 280 - 300
(b) 8 dage efter indflytning Ca. 400
(c) 1 måned efter indflytning Ca. 480
(d) 3½ måned efter indflytning Ca. 500


Bygge- og boligadministrationsselskabet Køben-havns Almene Boligselskab, der er et af Danmarks største boligadministrationsselskab, har i deres oversigt over deres samlede udlejningsboliger nævnt , at boligerne i Egebjerg i Ballerup er usædvanlig velegnede for astma-allergikere og at disse boliger fortrinsvis udlejes til syge, der lider af en eller flere astma-allergiske sygdomme.


Patient LE's ophold I Thermologica - huset

Udover allergi og astma symptomer, led patienten LE også leddegigt.

Medicinforbrug ved indflytning:

Bricanyl, Spirocort små mængder - ikke regelmæssigt - kun ved behov, 1 pust pr. gang
Pamol Ved store smerter fra leddegigten - efter behov, 2 til 4 tabletter
(500 mg Paracetamol).
Binyrebark
hormon 1 behandling à 10 dage, 2 til 4 tabletter.
Homøopatisk medicin autovaccine, 2 gange pr uge
Akupunctur En gang om ugen.

Konklusion efter opholdet: ret hurtig næsten hostefri (efter ca. 10 dage) og efter 1 måned: første dag uden hoste i 3 år, ingen behov for medicin og efter 5 uger: for første gang i 2½ år, en løbetur. Datteren Belinda blev medicinfri og betydeligt mere stabil - fik en bedre søvnrytme.


LE havde fået foretaget forskellige tests i februar 1993. Disse svarede til LE's tilstand før opholdet. Samme tests blev foretaget efter opholdet og sammenlignet med de forrige.

Disse grafer viser målinger af maksimale indånding og derefter udånding FEVI før og efter ophold i huset.

...

DAGBOG FOR LILIANNA ELMBORG OG BELINDA (5 år)


Min sygdom viser sig ved, at jeg er allergiker med symptomerne astma og gigt. Bl.a. kosten giver problemerne, fugtighed i luften og måske små partikler. Dette er bestemt ikke fuldt afklaret. Astmaen giver slim - mest i de første 1½ time, men også senere på dagen (mindre). Somme tider har jeg taget BRICANYL, men ikke i så store mængder. Gigten viser sig ved 3 hævede fingre, begge håndled hævede og forrest under fodsålerne hævet. Jeg har ikke kunne gå særligt hurtigt, og slet ikke løbe, og jeg var ikke i stand til at stå på tæerne. Ingen gigtmedicin har jeg taget - selvom en læge var ivrig efter at ordinere SALAZOPYRIN; men en gang i mellem har jeg taget PAMOL, når jeg havde stærke smerter. Jeg får akupunktur en gang om ugen, og jeg tager homøopatisk medicin. Jeg har fået autovaccine lavet af mit eget blod.

Belinda: Hun havde nogle allergiske reaktioner, som gjorde, at hun kom til at hoste i visse situationer, f.eks. når hun havde anstrengt sig fysisk eller emotionelt, fugtighed i luften, kolde fødder f.eks. ved badning. Hun fik fra omkring 3½ års alderen til omkring 5 års alderen SPIROCORT hver dag; dette stoppede vi omkring april. Hun får derefter af og til BRICANYL.

Dato

08.08.93 Ankomst aften. Overnattede.

09.08 Hoster slim løst i den første time. Hoster ikke mere i løbet af dagen.

10.08 Hosten do. Gigten lidt værre.

11.08 Mindre slim. Gigten bedre.

12.08 Perioden med hoste om morgenen mindskes og er ikke så voldsom.

13.08 Vi har ikke overnattet her.

14.08 Stabilt.

15.08 Luften i huset virker renere og behageligere. Vi sover godt i huset. Belinda sover tilsyneladende bedre, idet hun tidligere havde perioder med drømme og mareridt, dvs. hun falder udmærket i søvn, men får mareridt efter én til to timer og kan så være svær eller umulig at vække. Hun græder eller skriger og er utrøstelig. Kan evt. gentage sig; men det har været sjældent. Mareridt har vi ikke oplevet i huset. (lillesøsteren sover også godt; men det gør hun altid).

16.08 Om morgenen mærker jeg, at jeg er hurtigere til "at komme i gang". Belinda har ikke fået BRICANYL indtil nu, og hendes vejrtrækning har været god, også selv om der har været fuld fart på.

17.08 Ingen forandringer.

18.08 Jeg har været hjemme i Glostrup i løbet af dagen, og Belinda var i børnehave. Det har her været nødvendigt med medicin (sikkert overanstrengelse).

19.08 Vi har det godt.

20.08 Det virker som om, at mængden af slim om morgenen stadigt mindskes, og der er aldrig noget i løbet af dagen. Indtil nu ingen PAMOL mod gigten.

21.08 Min mand sover i huset i week-end'erne, og han mener, at luften virker renere, idet hans næse næsten ikke er tilstoppet om morgenen. Der var ofte mindre (mængder) slim i næsen om morgenen. Han er overfølsom over for græs.

22.08 Vi har det alle sammen godt.

23.08 Er hjemme i Glostrup hele dagen og underviser. Jeg havde mere hoste - også i løbet af dagen. Belinda er i børnehave. Hun får medicin. Vi kører til huset igen om aftenen og overnatter.

24.08 Stadig lidt mere hoste. Jeg mener, at det på mig virker roligt og måske "afstressende" i huset. Luften er fin, fin - renere end i vores lejlighed.

25.08 Er hjemme i Glostrup - Belinda i børnehave. Hun får medicin i løbet af dagen.

26.08 Belinda har stadig ikke fået medicin i huset, heller ikke selv om hun og søsteren løber stærkt.

27.08 Belinda havde lette problemer med sin vejrtrækning i løbet af dagen; men hun ønskede ikke medicin, og det aftog langsomt af sig selv.

28.08 Belinda sover stadig udmærket; hun vågner ikke, og hun fortæller selv, at hun har det godt.

29.08 Jeg mærker lidt bedring. Hosten varer måske ½ time om morgenen, og anstrengelsen er ikke så voldsom. Jeg har gæster til middag. De kan godt lide luften - de ryger godt begge to; men det giver ingen problemer, som det ellers gør for mig med rygere (De får slet ikke lov til at ryge i vores lejlighed i Glostrup!!). Det generer mig ikke, og der er ingen lugt. De synes, at huset er behageligt og uden støj udefra. Om aftenen spiser jeg emmenthaler ost. Ellers spiser jeg slet ikke ost.

30.08 Voldsom hoste og masser af slim. Osten! Ikke mere ost.

31.08 Min hoste har formindsket sig igen. Min gigt forværres. Normal reaktion efter forkert kost (et par dages reaktion).

01.09 Jeg er i Glostrup. Jeg kan mærke min fejltagelse med osten og må tage PAMOL. Belinda er i børnehave, og får ikke medicin.

02.09 Bedre med slim, hoste og gigt igen. Jeg mærker, at tilstanden forbedres hurtigere i huset.
03.09 Mine svigerforældre ankommer til middag. min svigerfar ryger en del pibe, og begge bemærker, at røgen hurtigt forsvinder fra stuen: ingen røg og ingen lugt. Interiøret er fint. Lavt støjniveau udefra. Min svigerfar mener, at den håndværksmæssige kvalitet er god.

04.09 Stabil og god tilstand. Stadig mindre stresset.

05.09 Ingen forandringer.

06.09 Intet nyt.

07.09 Jeg sover alene - børnene sover med faderen i Glostrup.

08.09 Jeg har det godt. Belinda har sovet uroligt (græd) i Glostrup.

09.09 Vi er alle sammen i huset og har sovet godt.

10.09 Mindre hoste - måske 15 minutter og slut, og gigten er også fredelig.

11.09 Min første dag i 3 år uden hoste. Bedre med gigten; begynder så småt at kunne stå op på tæerne (det har ikke været muligt de sidste 2½ år).

12.09 Lidt hoste om morgenen. En god dag!


13.09 Min veninde kommer på besøg om formiddagen. Hun er begejstret for huset med indretning, støj, ren luft osv. Hun føler sig godt afslappet. Lidt køligt! Startede luftovnen for varme (red. huset kørte på det tidspunkt stadig med sommerkryds i varmeveksleren, dvs. indgående luft bliver ikke varmet op af udgående luft).

14.09 Hoster en smule og jeg har det godt med gigten. Jeg kunne løbe (om end langsomt) - men det har heller ikke været muligt i 2½ år.

15.09 Jeg har mærket, at bedringen i min tilstand er accelereret - jeg føler mig mere stabil, har mere stabilt humør uden f.eks. kraftige reaktioner fra børnene. Jeg kan nu stå ret godt på tæer; og faktisk også gå på tæer. Det har i en lang periode været umuligt for mig. Meget lidt slim.


Konklusion: Ret hurtigt blev jeg faktisk "hostefri". Gigten har bedret sig betydeligt, og mit humør er også blevet stærkere. Jeg har sovet godt i huset, og føler mig bedre udhvilet om morgenen. Det har ikke været nødvendigt at sove middagssøvn i huset -det har ofte været nødvendigt i Glostrup.

Belinda: Hun har ikke brugt medicin i den sidste tid, og
det virker som om, hun er stærkere. Hun har altid sovet godt i huset. Børnene har følt sig godt tilpas i huset.

Huset har været dejligt fri for støv!