BYGGERIET I FREMTIDEN KRÆVER NYTÆNKNING

THERMOLOGICA - HUSET ER ET FREMTIDSHUS, DER BYGGER PÅ ET NYT KONSTRUKTIONS-PRINCIP, EN BEDRE ØKONOMI, GRATIS VARME OG ET SUNDT MILJØ, DER MODVIRKER BL.A. CO2-EMISSIONER OG SYGDOMME SOM ASTMA OG ALLARGI.

Et hus bygget af stålplader uden installationer til opvarmning lyder usædvanligt i det nordlige Europa. ThermoLogica-huset blev bygget i Espergærde, Danmark, og har siden dannet grundlag for forsøg vedrørende energiforbrug og senere - da det viste sig at være relevant - indeklima og modvirkninger af allergifremkaldende stoffer.

A Ståls varmeledningsevne benyttes i Thermologica princippet til at reducere den nødvendige energi til opvarmning af en bygning. En stålplade i husets ydervæg sættes ned i jorden og isoleres på den indvendige side. I løbet af dagen - specielt om sommerer - ledes varmeenergien ned gennem stålpladen til den koldere jord. Om natten og om vinteren, hvor jordtemperaturen er højere end udeluften´s temperatur ledes varme.energien den modsatte vej op igennem stålpladen.

B Mellem stålpladen og den inderste side af ydervæggen placeres et lag isolering, hvis tykkelse afhænger af de lokale temperatur forhold. (i Danmark 400 mm). Ydervæggen beklædes med det materiale, der ønskes, f.eks. mursten, træ etc.

C En varmeveksler på luftskiftet sikrer fuld udnyttelse af den energi, der findes i bygningen.

D Gratisvarme udskilles fra vore elektriske installationer i hjemmet (vaskemaskine, køleskabe etc.) og er nok til at skabe en behagelig indetemperatur i ThermoLogica huset.

Prøvehuset i Espergærde, Danmark

Stålpladerne er desuden også den bærende del af tagkonstruktionen og af etageadskillelserne, hvis huset er i flere etager.

Som målingerne af indeklimaet skred frem blev det mere og mere åbenlyst, at personer med allergi og astma fik det betydeligt bedre ved at opholde sig i huset. Disse målinger viste, at de allergi-fremkaldende støvmider kaldet 'dermatopagoides species' ikke kunne trives i huset. Antallet af mikrobakterier blev ligeledes målt. Kun en tredjedel i forhold til gennemsnitsboliger fandtes inde i huset - og kun i vådrum.

Statens Byggeforskningsinstitut har foretaget undersøgelser vedrørende indeklimasymptomer. Disse har vist at "der er en klar sammenhæng mellem skimmelsvampeniveauet i gulvstøv og irritations-symptomer fra øjne og øvre luftveje samt almen-symptomerne hovedpine, svimmelhed og koncentra-tionsproblemer. Jo højere skimmelsvampeniveau desto flere personer med symptomer". Siden har 24 personer, der alle lider af allergi og/eller astma, boet i en længere periode i huset. De har alle bemærket en betydelig forbedring af deres helbred = livskvalitet i den periode, de boede i huset.

Der har i dagspressen været megen diskussion om radonforekomster i boliger med risiko for lungekræft som følge. På grund af systemets luftstyring er det muligt at skabe et svagt overtryk på 10 Pa i huset og derved forhindre indtrængning af radon. Målingerne blev udført under ledelse af Helse Fysisk Institut på Risø.